colestein veglin là ai

Who is Colestein Veglin, what country is Colestein Veglin from, wowhay4u.com shares scary things about Colestein Veglin no one knows.

Who is Colestein Veglin?

Colestein Veglin is a man who claims vĩ đại be 615 years old and has 6 wives, all of whom are living.

Bạn đang xem: colestein veglin là ai

According vĩ đại the July đôi mươi, 1876 edition of The Thành Phố New York Times, Colestein Veglin was a man arrested in Newark, NJ who claimed vĩ đại be 615 years old and had six wives, all of whom were living. After this statement, he was sent vĩ đại an insane asylum for two days.

Colestein Veglin is a person associated with the longevity tradition.

What is longevity myth?

Longevity myths are traditions about long-lived people (usually super-longevityers), as individuals or groups, and practices that are believed vĩ đại confer longevity, but scientific evidence does not. tư vấn the claimed eras or reasons for the claims.

While literal interpretations of such myths may indicate unusual longevity, many scholars believe that such numbers may be the result of mistranslation of the numbering system through languages. different terms along with the cultural and/or symbolic meanings of certain numbers.

The phrase “longevity tradition” can include “purification, ritual, practice of longevity, meditation and alchemy” which is believed vĩ đại bring about a longer life for people, especially in Chinese culture.

Longevity myths in the world

These include claims before about 150 AD, before the fall of the Roman Empire.

China

Fu Xi (伏羲) is said vĩ đại have lived for 197 years.

Lucian wrote of the “Seres” (a Chinese people), claiming they had lived for more kêu ca 300 years.

Zuo Ci who lived during the Three Kingdoms period is said vĩ đại have lived for 300 years.

In Chinese legend, Peng Zu is said vĩ đại have lived for over 800 years during the Yin Dynasty (殷朝, 16th vĩ đại 11th centuries BC).

Emperor

The emperor is said vĩ đại have lived for 113 years.

Emperor Yao is said vĩ đại have lived 101 years.

Emperor Shun is said vĩ đại have lived 110 years.

Greek

The book Macrobii (“Long-livers”) is a work devoted vĩ đại longevity. It is attributed vĩ đại the ancient Greek author Lucian, although it is now accepted that he could not have written it. Most of the examples given have a lifespan of 80 vĩ đại 100 years, but some are much longer:

Tiresias, blind seer of Thebes, over 600 years.

Nestor has lived for more kêu ca 300 years.

Members of “Seres” for more kêu ca 300 years.

Japan

Some of Japan’s first emperors are believed vĩ đại have reigned for more kêu ca a century, according vĩ đại tradition recorded in the Kojiki, viz., Emperor Jimmu and Emperor Kōan.

Emperor Jimmu (traditionally, February 13, 711 BC – March 11, 585 BC) lived 126 years according vĩ đại the Kojiki. These dates correspond vĩ đại 125 years, 339 days, on the pre-Julian and Gregorian calendars. However, the size of his posthumous name suggests that it was invented during the reign of Kanmu (782–806), or possibly during a time when the legend of the origin of the Yamato dynasty was compiled as Kojiki .

Korea

Taejo of Goguryeo (46/47 – 165) is said vĩ đại have reigned in Korea for 93 years, starting at the age of 7. After his retirement, Samguk Sagi and Samguk Yusa give his death age as 118, while Book of the Later Han. said he died at the age of 121 at the age of 74.

Xem thêm: hanni là ai

Persian Empire

The reigns of several kings in the Shahnameh, an epic poem by Ferdowsi, are given over a century long:

Zahhak, 1,000 years.

Jamshid, 700 years.

Fereydun, 500 years.

Askani, 200 years.

Kay Kāvus, 150 years.

Manuchehr, 120 years.

Lohrasp, 120 years.

Goshtasp, 120 years.

Ancient Rome

In Roman times, Pliny wrote about longevity records from a census conducted in AD 74 under Vespasian.

In one region of Italy, many people are said vĩ đại have lived past 100; four are said vĩ đại be 130, others up vĩ đại 140. Ancient Greek author Lucian is the putative author of the Macrobii (dragon robes), a work devoted vĩ đại longevity.

Most of the examples Lucian gives are considered vĩ đại be the normal long lifespan (80–100 years).

Tiresias, the blind prophet of Thebes, lived more kêu ca 600 years (Lucian).

Nestor lived more kêu ca 300 years (Lucian).

According vĩ đại one tradition, the Epimenides of Crete (7th-7th century BC) lived for almost 300 years.

Sumer

The age claims for the first eight Sumerian kings in the main collection of the Sumerian King List are measured in units and fractions of shar (3,600 years) and total 67 shar or 241,200 years.

Of this list’s only ten kings, three (Alalngar, […] kidunnu, and En-men-dur-ana) are recorded vĩ đại have ruled together for 72,000 years. The main collection assigns 43,200 years vĩ đại the reigns of Enmen-lu-ana, and 36,000 years vĩ đại each of the reigns of Alalngar and Dumuzid.


Thông tin tưởng thêm thắt

Colestein Veglin là ai? Điều khiếp sợ về Colestein Veglin không có bất kì ai biết

Colestein Veglin là ai, Colestein Veglin là kẻ nước nào là, wowhay4u.com phân chia sẻ điều khiếp sợ về Colestein Veglin không có bất kì ai biết.
Colestein Veglin là ai?
Colestein Veglin là một trong những người nam nhi tuyên thân phụ bản thân 615 tuổi tác và sở hữu 6 người phu nhân, toàn bộ đều đang được sinh sống.
Theo ấn bạn dạng ngày đôi mươi mon 7 năm 1876 của The Thành Phố New York Times, Colestein Veglin là một người nam nhi bị tóm gọn ở Newark, NJ tuyên thân phụ là 615 tuổi tác và sở hữu 6 người phu nhân, toàn bộ đều đang được sinh sống. Sau tuyên thân phụ này, anh tao bị mang lại một căn nhà thương điên vô nhị ngày.

Colestein Veglin là một trong những người tương quan cho tới thần thoại cổ xưa ngôi trường lâu (“longevity tradition”).
Thần thoại ngôi trường lâu là gì?
Thần thoại ngôi trường lâu là những truyền thống lâu đời về những người dân sinh sống lâu (thường là những người dân siêu tuổi tác thọ), với tư cơ hội là cá thể hoặc group người và những thực hành thực tế được cho rằng mang đến tuổi tác lâu, tuy nhiên vật chứng khoa học tập ko cỗ vũ những thời đại được tuyên thân phụ hoặc nguyên do cho những tuyên thân phụ. 
Trong khi cơ hội phân tích và lý giải bám theo nghĩa đen kịt của những lịch sử một thời vì vậy hoàn toàn có thể đã cho chúng ta thấy tuổi tác lâu không bình thường, nhiều học tập fake tin tưởng rằng những số lượng vì vậy hoàn toàn có thể là thành phẩm của việc dịch sai khối hệ thống viết số trải qua những ngữ điệu không giống nhau cùng theo với chân thành và ý nghĩa văn hóa truyền thống và / hoặc hình tượng của một trong những số lượng chắc chắn.
Cụm kể từ “longevity tradition” có thể bao hàm “thanh thanh lọc, nghi kị lễ, thực hành thực tế ngôi trường lâu, thiền lăm le và fake kim” được cho rằng mang đến tuổi tác lâu cao hơn nữa cho tới thế giới, nhất là vô văn hóa truyền thống Trung Quốc.
Những thần thoại cổ xưa ngôi trường lâu bên trên thế giới
Chúng bao hàm những tuyên thân phụ trước khoảng tầm năm 150 sau Công nguyên vẹn, trước lúc đế chế La Mã sụp sụp.
Trung Quốc
Fu Xi (伏羲) được cho rằng vẫn sinh sống được 197 năm.
Lucian vẫn ghi chép về “Seres” (một dân tộc bản địa Trung Quốc), xác định chúng ta vẫn sinh sống rộng lớn 300 năm.
Zuo Ci sinh sống vô thời Tam Quốc được cho rằng vẫn sinh sống 300 năm.
Trong truyền thuyết Trung Quốc, Peng Zu được cho rằng vẫn sinh sống rộng lớn 800 năm vô thời căn nhà Âm (殷朝, thế kỷ 16 cho tới 11 trước Công nguyên).
Hoàng đế
Hoàng đế được cho rằng vẫn sinh sống vô 113 năm.
Hoàng đế Nghiêu được cho rằng vẫn sinh sống 101 năm.
Hoàng đế Shun được cho rằng vẫn sinh sống 110 năm.
Hy Lạp
Cuốn sách Macrobii (“Long-livers”) là một trong những kiệt tác dành riêng cho tuổi tác lâu. Nó được cho rằng của người sáng tác Hy Lạp thượng cổ Lucian , tuy vậy lúc này người tao đồng ý rằng ông ko thể ghi chép nó. Hầu không còn những ví dụ được thể hiện vô bại liệt sở hữu tuổi tác lâu kể từ 80 cho tới 100 năm, tuy nhiên một trong những còn lâu rộng lớn nhiều:
Tiresias, căn nhà tiên tri quáng gà của Thebes, rộng lớn 600 năm.
Nestor vẫn sinh sống rộng lớn 300 năm.
Các member của “Seres” rộng lớn 300 năm.
Nhật Bản
Một số nhà vua thứ nhất của Nhật Bản được cho rằng vẫn trị vì thế rộng lớn một thế kỷ, bám theo truyền thống lâu đời được ghi lại vô Kojiki, viz., Thiên hoàng Jimmu và Thiên hoàng Kōan.
Hoàng đế Jimmu (theo truyền thống lâu đời, ngày 13 mon hai năm 711 trước Công nguyên vẹn – 11 mon 3 năm 585 trước Công nguyên) vẫn sinh sống 126 năm bám theo Kojiki . Những thời nay ứng với 125 năm, 339 ngày, bên trên lịch Julian và Gregorian chi phí hiền lành. Tuy nhiên, kiểu dáng của thương hiệu di cảo của ông đã cho chúng ta thấy rằng nó được sáng tạo vô triều đại của Kanmu (782–806), hoặc hoàn toàn có thể vô thời hạn nhưng mà truyền thuyết về xuất xứ của triều đại Yamato được biên soạn trở nên Kojiki .
Korea
Taejo của Goguryeo (46/47 – 165) được cho rằng vẫn trị vì thế ở Nước Hàn vô 93 năm, chính thức kể từ tuổi tác 7. Sau khi về hưu, Samguk Sagi và Samguk Yusa cho tới tuổi tác bị tiêu diệt của ông là 118, trong những lúc Sách của Hậu Hán. cho biết thêm ông tắt hơi ở tuổi tác 121 ở tuổi tác 74.
Đế chế Ba Tư
Triều đại của một trong những vị vua vô Shahnameh, một bài xích thơ sử ganh đua của Ferdowsi , được thể hiện dài hơn nữa một thế kỷ:
Zahhak, 1.000 năm.
Jamshid, 700 năm.
Fereydun, 500 năm.
Askani, 200 năm.
Kay Kāvus, 150 năm.
Manuchehr, 120 năm.
Lohrasp, 120 năm.
Goshtasp, 120 năm.
Rome cổ đại
Vào thời La Mã, Pliny vẫn ghi chép về làm hồ sơ tuổi tác lâu kể từ cuộc khảo sát số lượng dân sinh được tiến hành vô năm 74 sau Công nguyên vẹn bên dưới thời Vespasian. 
Ở một vùng của Ý, nhiều người được cho rằng vẫn sinh sống quá 100 tuổi; tư người được cho rằng 130, những người dân không giống lên tới 140. Tác fake Hy Lạp thượng cổ Lucian là người sáng tác giả thiết của Macrobii (long bào), một kiệt tác dành riêng cho tuổi tác lâu. 
Hầu không còn những ví dụ nhưng mà Lucian thể hiện đều được xem như là tuổi tác lâu nhiều năm thông thường (80–100 năm).
Tiresias, căn nhà tiên tri quáng gà của Thebes, vẫn sinh sống rộng lớn 600 năm (Lucian).
Nestor vẫn sinh sống rộng lớn 300 năm (Lucian).
Theo một truyền thống lâu đời, Epimenides của Crete (thế kỷ loại 7, loại 6 trước Công nguyên) vẫn sinh sống sát 300 năm.
Sumer
Các tuyên thân phụ về tuổi tác cho tới tám vị vua thứ nhất của những người Sumer vô phần tích lũy chủ yếu của Danh sách những vị vua Sumer được xem vày đơn vị chức năng và phần nhỏ của shar (3.600 năm) và tổng số là 67 shar hoặc 241.200 năm.
Trong list mươi vị vua có một không hai của list này, tía vị vua (Alalngar, […] kidunnu, và En-men-dur-ana) được ghi lại là vẫn cùng với nhau trị vì thế 72.000 năm. Sở thuế tập dượt chủ yếu ấn lăm le 43.200 năm cho tới triều đại của En-men-lu-ana, và 36.000 năm cho từng triều đại của Alalngar và Dumuzid.

#Colestein #Veglin #là #Điều #đáng #sợ #về #Colestein #Veglin #chưa #biết


#Colestein #Veglin #là #Điều #đáng #sợ #về #Colestein #Veglin #chưa #biết

Xem thêm: ai la trieu phu troll

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog share toàn bộ những kỹ năng hoặc về ngữ điệu giờ đồng hồ Anh, nghe phát biểu giờ đồng hồ Anh, kể từ vựng giờ đồng hồ Anh toàn bộ những thường xuyên ngành. Kinh nghiệm tự động học tập giờ đồng hồ Anh tận nơi sớm nhất có thể, tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn, chi phí…